written by
Jernej Doles

e-izobraževanje

Izobraževanje 14 min read

e-izobraževanje postaja nuja, saj nas je pandemija začasno prisilila v omejevanje medsebojnih stikov. Podobno kot večina storitvenih dejavnosti so zastala tudi vsa klasična javna izobraževanja. Spremenjeni pogoji obnašanja nas zato silijo v aktivnejšo, predvsem pa bolj praktično uporabo novih tehnologij. Klasična javna izobraževanja se spreminjajo v spletna izobraževanja, prav gotovo pa se bo kmalu pojavilo tudi povečano povpraševanje po drugih e-izobraževalnih vsebinah, kot so vnaprej pripravljena e-izobraževanja, e-gradiva ter tudi e-preizkusi znanja.

e-izobraževanje
e-izobraževanje je vse bolj priljubljeno med mladimi

e-izobraževanje in konkurenčna prednost

V današnjem času izjemno hitrih sprememb, tehnološkega napredka in razmaha informacijske tehnologije je znanje ena od najpomembnejših konkurenčnih prednosti posameznika, podjetja in celotne družbe. Lahko se tudi strinjamo, da se v zadnjih letih ni spremenil le način dela, temveč tudi način učenja. Od vsakega posameznika se namreč pričakuje, da se bo hitro in čim bolje prilagodil novim razmeram.

Veliko število ljudi, ki med pandemijo dela in se uči na daljavo, bo gotovo spremenilo način dela pa tudi izobraževanja v prihodnosti.

Znanje, veščine in spretnosti, ki jih je posameznik pridobil skozi formalno izobraževanje, pa hitro zastarajo. Zato postaja vseživljenjsko izobraževanje trajen in nepretrgan proces usposabljanja vsakega posameznika in vsakega podjetja. Izobraževanje je torej proces, ki poteka skozi vse življenje.

e-izobraževanje v podjetjih

Podjetja se vsakodnevno soočajo s številnimi novostmi in izzivi, kar zahteva od zaposlenih tudi neprestano prilagajanje novim situacijam. Pravočasno odzivanje celotnega podjetja in njegovih zaposlenih pa pomeni, da zaposleni hitro sledijo spremembam na trgu in pravočasno izpopolnjujejo svoja znanja.

Podjetje, ki se ne uči, ne more preživeti v spremenljivem okolju. Učenje in delo sta namreč procesa, ki sta medsebojno povezana in se dopolnjujeta.

Za večjo konkurenčnost na trgu sta izjemno pomembni tudi posodabljanje tehnologije ter nadgrajevanje usposobljenosti strokovnjakov, ki v podjetju vodijo spremembe. To pa je mogoče doseči le z neprekinjenim izpopolnjevanjem znanja zaposlenih. Z aktivnim izobraževanjem se podjetja vsekakor lažje prilagajajo okolju.

Na žalost se v mnogih podjetjih še vedno ne zavedajo pomena znanja in neprestanega učenja za uspešnost podjetja. To kažejo tudi podatki o sredstvih, namenjenih izobraževanju. Nahajamo se namreč precej pod povprečjem EU.

Osvojeno znanje je potrebno nenehno nadgrajevati z novostmi, se prilagajati novim razmeram in dohajati konkurenco. Podjetja morajo poleg izboljšanja poslovnih procesov iskati tudi možnosti naprednega izobraževanja in usposabljanja svojih zaposlenih, kar e-izobraževanje prav gotovo je. S sprotnim nadgrajevanjem znanja pa se podjetje lahko kosa s svojo konkurenco. V konkurenčnem boju lahko preživijo le tisti, ki razpolagajo z obsežnejšim znanjem in se hitreje učijo kot njihovi tekmeci.

Razvoj novih komunikacijskih tehnologij in e-izobraževanje

V zadnjem času je tehnološki napredek in razvoj novih komunikacijskih tehnologij odprl nove priložnosti in dal izobraževanju nove pospeške in nove razsežnosti. Klasičen način prenašanja znanja v prisotnosti izvajalcev postopno nadomeščajo nove oblike izobraževanja. To je izobraževanje na daljavo, kjer lahko posameznik preko različnih kanalov in medijev dostopa do učne snovi, preizkusov znanja ali pa se celo poveže z izvajalcem izobraževanja glede dodatnih napotkov in vprašanj. Izvajalec in udeleženci izobraževanja niso geografsko, včasih pa tudi časovno, povezani.

Podjetja in banke, ki se zavedajo pomembnosti izobraževanja ter znanja svojih zaposlenih, spodbujajo k izobraževanju. To pa pripomore k pozitivnemu odnosu zaposlenih do znanja in izobraževanja.

Veliko vlogo igrajo v podjetju zaposleni, ki s svojim znanjem in usposobljenostjo vnašajo v podjetje nove zamisli in boljše praktične rešitve ter na ta način prispevajo k večji učinkovitosti podjetja. Po drugi strani pa je izobraževanje zaposlenih pomembno tudi zaradi tega, ker se na ta način podjetja lažje izognejo poslovnim tveganjem in zato še bolj uspešno sledijo tehnološkemu napredku.

Klasično izobraževanje

Klasično izobraževanje, ki poteka v obliki seminarjev, predavanj ali delavnic, je običajno organizirano zunaj podjetja, zato je dostop do njega težji, dolgotrajnejši in dražji, saj je potrebno upoštevati stroške prevoza in nastanitve.

Klasično izobraževanje
Klasično izobraževanje poteka v obliki seminarjev in predavanj

Poleg tega je potrebno uskladiti še čas izobraževanja z razpoložljivim časom udeležencev. Pri temu načinu izobraževanja je izvajalec osrednji igralec v procesu izobraževanja, ki posreduje znanje, udeleženci izobraževanja pa ga sprejemajo.

Izobraževanje na daljavo

Izobraževanje na daljavo običajno opredelimo kot obliko posrednega izobraževanja, ko so izvajalec in slušatelji med izobraževalnim procesom prostorsko ločeni. Zato je izobraževanje na daljavo eden od najučinkovitejših načinov za premagovanje oddaljenosti. Z njim lahko prihranimo tudi ogromno časa v primerjavi s klasičnim načinom izobraževanja.

Izobraževanje na daljavo
Pri izobraževanju na daljavo sta kraj in čas izobraževanja manj pomembna

Udeležencem omogoča da se vključijo v izobraževanje brez fizične prisotnosti. Učno gradivo jim je posredovano na daljavo, izvajalec izobraževanja pa poskuša s sprotnim preverjanjem znanja vzdrževati zanimanje in motivacijo slušateljev. Klasičen primer izobraževanja na daljavo so spletni seminarji (webinarji).

Izobraževanje na daljavo nudi hitro, cenovno ugodno in učinkovito pridobivanje novega znanja.

Izobraževanje na daljavo omogoča udeležencu izobraževanja številne prednosti, daje jim veliko neodvisnosti in samostojnosti, spodbuja tudi njihovo ustvarjalnost. Zato pa je priprava takšnega izobraževanja veliko bolj zahtevna. Ker ni klasičnih predavanj, je potrebno udeležencem predhodno ponuditi ustrezna gradiva za samostojno učenje ter različne oblike pomoči pri izobraževanju. Izjemno pomemben je tudi nadzor nad učenjem, saj lahko zaradi prostorske ločitve udeležencev in izvajalca, izobraževanje razvodeni. Izobraževanje na daljavo prinaša tudi številne prednost za podjetje. Ker bodo zaposleni porabili manj časa za izobraževanje, se bodo lahko hitreje posvetili svojemu rednemu delu in ne bodo izostajali oziroma motili delovnega procesa.

e-izobraževanje

e-izobraževanje oziroma e-učenje predstavlja izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje s pomočjo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije. Pri tej vrsti izobraževanja so izvajalec in slušatelji praviloma krajevno, pogosto pa tudi časovno ločeni. Vendar pa še vedno obstaja med njimi neka oblika komunikacije.

e-izobrazevanje v podjetju
e-izobraževanje postaja sodoben način izobraževanja v številnih podjetjih in bankah

e-izobraževanje je podvrsta izobraževanja na daljavo, podobno kot je bilo to včasih dopisno izobraževanje. Pri e-izobraževanju je poudarek na tehnološki podlagi, ki omogoča drugačno metodično zasnovo izobraževanja.

e-izobraževanje je oblika poučevanja, ki uporablja elektronske medije predvsem z namenom, da se izboljšata dostopnost in kakovost izobraževanja ter da se spodbuja napredek.

e-izobraževanje omogoča bolj fleksibilno zasnovo učnih gradiv ter vstopanje v virtualni učni prostor iz različnih lokacij. Ta način izobraževanja zahteva od pripravljavcev programa številne veščine, od posebnih tehnik načrtovanja izobraževalnih gradiv do drugačnega načina komunikacije. Pridobivanje novega znanja preko spleta pa gotovo spodbuja tudi inovativnost in ustvarjalnost udeležencev izobraževanja.

Za uspešno uvajanje e-izobraževanja v podjetja je odločilna podpora vodstva. Če te podpore ni, se projekt e-izobraževanja izgubi v množici spremenljivih prioritet in finančnih obveznosti.

Sinhrono in nesinhrono e-izobraževanje

Področje e-izobraževanja se deli na sinhrono in nesinhrono e-izobraževanje. Pri sinhronem e-izobraževanju vodi izobraževanje izvajalec v živo, pri nesihronem e-izobraževanju pa gre za samostojno, individualno izobraževanje. Pri sinhronem izobraževanju lahko udeleženci sodelujejo v izobraževanju (v virtualnih učilnicah ali klepetalnicah), pri nesinhronem izobraževanju pa je komunikacija otežena. Omejena je na diskusije na forumih ali komunikacijo po elektronski pošti.

Asinhrono izobraževanje

Asinhrono izobraževanje poteka neodvisno od časa. Udeležencem omogoča, da se pridružijo izobraževanju, ko jim to najbolj ustreza. Udeleženci lahko sami izbirajo kraj in čas izobraževanja. To je lahko v službi, doma, na poti v službo ali celo na službeni poti v tujini. Zato predstavlja asinhrono izobraževanje tudi velik delež celotnega e-izobraževanja. Lahko bi celo rekli, da je ta način izobraževanja veliko bolj priljubljeno kot sinhrono e-izobraževanjem.

Zanimivo in dinamično e-izobraževanje
e-izobraževanje po vašem okusu, zanimivo in dinamično.

Največ udeležencev izobraževanj se za ta način odloči prav zaradi časovne in prostorske neodvisnosti oziroma prilagodljivosti izobraževanja.

Tehnološki napredek in nenehne spremembe v družbi zahtevajo od nas vedno večjo prilagodljivost in izpopolnjenost. Zato je nujno posodabljanje znanja in spretnosti tudi po končanem formalnem izobraževanju.

Asinhrono izobraževanje omogoča preprostejšo izpeljavo izobraževanja, še posebej takrat, ko organizacijam primanjkuje usposobljenih izvajalcev izobraževanj. Asinhrono izobraževanje je izobraževanje na osnovi predpripravljenih e-seminarjev, e-gradiv, video predstavitev ter e-preizkusov znanja. S slednjimi se tudi redno spremlja motivacija učenja, saj bi brez testiranja, zaradi prostorske ločitve udeležencev in izvajalca, izobraževanje lahko hitro razvodenelo.

Sinhrono izobraževanje

Sinhrono izobraževanje predstavlja tisto izobraževanje, ki je na voljo v živo (v realnem času). Primer je klasično izobraževanje v učilnici ali poučni pogovor po telefonu. Sinhronost omogoča dvosmerno komunikacijo med izvajalcem izobraževanja in udeleženci, kar je seveda velika prednost. Pri e-izobraževanju vključuje ta vrsta izobraževanja spletne seminarje, spletne konference pa tudi klasična izobraževanja v živo, ki se prenašajo prek spleta. Spletni seminarji (webinarji) so lahko tudi zelo kratki, lahko pa se sestavljajo v serije seminarjev, ki se redno ponavljajo.

Uporaba sinhrone komunikacije pomeni za e-izobraževanje veliko prednost. Z njo lahko uspešno blažimo glavno pomanjkljivost izobraževanja na daljavo – pomanjkanje neposredne komunikacije v živo.

Sinhrono e-izobraževanje je zelo primerno za nove učne vsebine, ki jih želimo hitro posredovati ciljnim skupinam, pa tudi za izobraževanje geografsko zelo razpršenih skupin. Več o sinhronem in nesinhronem izobraževanju si lahko preberete v članku Prednosti e-izobraževanja: sinhrono in nesinhrono izobraževanje.

Kombinirano izobraževanje

e-izobraževanje se lahko uporablja tako kot samostojna oblika izobraževanja, ki nadomešča tradicionalno izobraževanje v učilnicah, kot tudi za obogatitev tradicionalnega izobraževanja. Slednje pogosto imenujemo kar kombinirano izobraževanje. Kombinirano e-izobraževanje je kombinacija izobraževanja v učilnici in spletnega e-izobraževanja. Lahko bi rekli, da je to kombinacija najboljšega iz klasičnega in e-izobraževanja.

Kombinirano izobraževanje
Kombinirano izobraževanje je veliko bolj zanimivo in dinamično kot klasično izobraževanje

Kombinirano izobraževanje je torej način izobraževanja, pri katerem se uporabljajo različni učni pripomočki in pri katerem se mešajo različni učni slogi. Na eni strani pomeni to dodajanje najrazličnejših aktivnosti, nalog in zadolžitev, po drugi strani pa tudi dodajanje interakcije med izvajalcem in slušatelji izobraževanja, kar je mogoče tako v obliki klasičnih izobraževanj v učilnici kot sinhronih e-izobraževanj, ki jih omogoča sodobna telekomunikacijska tehnologija.

Za dober in učinkovit program e-izobraževanja ni enotnega recepta. Potrebno je upoštevati številne konkretne okoliščine, ki se pojavljajo v praksi.

Kateremu izobraževanju dati prednost?

Namesto izbire ene same poti za vsa izobraževanja (klasično ali e-izobraževanje) je gotovo najboljša izbira kombinirano izobraževanje. Prenos določenega dela usposabljanja na e-izobraževanje nudi številne prednosti. Selitev celotnega izobraževanja iz klasičnega na spletno pa na splošno ni zaželeno. Kombinirano izobraževanje je verjetno najboljša rešitev. Izobraževanje v živo v kombinaciji z izobraževanjem v virtualni učilnici. Vrstni red je prilagojen vsebini in namenu izobraževanja. Na koncu izobraževanja sledijo še e-preizkusi znanja. Kombinirati je mogoče tudi različne vrste nesinhronega izobraževanja, pa tudi različne medijske vsebine. Udeležencem izobraževanj se na ta način ponudi najboljše, pa naj gre za klasično izobraževanje v živo ali e-izobraževanje. Prihodnje izobraževalne rešitve morajo vsekakor nuditi najboljšo kombinacijo spletnega in klasičnega izobraževanja.

Več o kombiniranem izobraževanje si lahko preberete v članku Kombinirano e-izobraževanje in prednosti, ki jih prinaša.

Mikro e-izobraževanje

Mikro izobraževanje (Micro Learning) je način izobraževanja, ko se posreduje znanje na časovno zelo omejen, zato pa toliko bolj učinkovit način. Praktični primeri mikro izobraževanja so mikro lekcije, ki jih najdete v spletni knjižnici svojega podjetja ali zunanjega izvajalca izobraževanj. Znanja in podatki, ki jih zaposleni potrebujejo za boljše in bolj učinkovito opravljanje svojega dela ali pa za hitro reševanje pogostih težav so stalno dostopni. Običajno so izobraževalne vsebine tudi v obliki kratkih video posnetkov, poučnih infografik ali celo kvizov.

Učinkovito in vseživljenjsko izobraževanje sta ključ do bolj konkurenčne, na znanju temelječe družbe.

Koncept mikro učenja je izjemno primeren za osvežitev znanj, pa tudi za posodabljanje ter pridobivanje novega znanja.

Mobilno izobraževanje

Vse bolj se uveljavlja tudi mobilno izobraževanje oziroma m-izobraževanje (m-learning). Širjenje uporabe pametnih telefonov in vse bolj množična in agresivna uporaba interneta prispevata svoje k rasti in bolj množični uporabi e-izobraževanja. Mobilne naprave odpirajo nove možnosti, ki jih doslej še nismo poznali in tudi nove razvojne trende v e-izobraževanju. Vzpon m-izobraževanja ni zgolj rezultat izjemno hitrega tehnološkega razvoja mobilnih naprav, pač pa tudi njihove razširjenosti. Pametni telefoni so še posebej v zadnjih letih postali neločljivo orodje našega vsakdanjika, tako pri delu, kot v osebnem življenju. Del tega pa je tudi izobraževanje. Prednosti e-izobraževanja se zdijo s takim načinom uporabe znanj in podatkov na daljavo skoraj neprekosljive.

Razvoj oblik izobraževanja v prihodnosti

Klasično izobraževanje še zdaleč ni preživeto. Kljub številnim prednostim, ki jih izobraževanje na daljavo ponuja pa ostaja primarna oblika izobraževanja vsaj še nekaj časa klasično izobraževanje.

Izobraževanje na daljavo klasičnega izobraževanja verjetno nikoli ne bo povsem nadomestilo oziroma izrinilo. Gre predvsem za vidik socialnega stika z izvajalcem in drugimi udeleženci izobraževanja ter izgradnjo osebne integritete slušatelja. To pa se vsekakor zgodi v skupinskem, klasičnem izobraževanju in ne v individualnem izobraževanju na daljavo. e-izobraževanje pa je po drugi strani primerna in napredna oblika izobraževanja, ki bo s časom samo pridobivala na svoji veljavi. Trenutni svetovni eksperiment v izobraževanju na daljavo, ki je posledica omejevanja socialnih stikov za zajezitev širjenja okužb, prinaša na voljo več možnosti za e-izobraževanje. Preprost dostop do izobraževanja je namreč glavni adut te vrste učenja.

Finančno e-izobraževanje
Znanje je ena od najpomembnejših konkurenčnih prednosti posameznika, podjetja in celotne družbe.

Vpeljevanje e-izobraževanja v ponudbo izobraževalnih organizacij zahteva precej denarja in tudi spremembe v njihovem delovanju, tako da vseh ukrepov, ki jih zahteva učinkovito e-izobraževanje ni mogoče uresničiti čez noč. Potrebna sta premislek o tem, kaj razvijati v e, in kaj v obliki klasičnega izobraževanja. Odgovore na zgoraj zastavljene dileme pa nam bo prinesla le prihodnost :) Trdo delo in razvijanje novih izobraževalnih pristopov sta zgolj popotnica v razvoju izobraževanja.

Več o perspektivah e-izobraževanja si preberite v članku e-izobraževanje v prihodnosti.

Povzetek prednosti, ki jih prinaša e-izobraževanje

  • Večja prilagodljivost glede časa, kraja, tempa in vsebine izobraževanja
  • Večja interaktivnost in hitrejši dostop do znanja iz različnih virov
  • Možnost izobraževanja, ki sicer ne bi bilo izvedljivo (prostorske omejitve, pretirani stroški, odsotnosti z dela, ...)
  • Cenejša in hitrejša izvedba izobraževanja
  • Boljša izraba razpoložljivih notranjih in zunanjih spletnih virov
  • Izboljšanje informacijske pismenosti zaposlenih
  • Transparentnost pogojev izobraževanja
  • Hiter razvoj novega znanja in usposobljenosti

Finančno e-izobraževanje

Povezave na zanimive in poučne članke o financah

Druge uporabne povezave

Finančni nasveti Seminarji e-izobraževanje