written by
Jernej Doles

Investicijske storitve in posli

Finančni instrumenti 5 min read

Investicijske storitve in posli so dejavnosti v zvezi s finančnimi instrumenti. Finančni instrumenti so lahko dejanski ali virtualni dokumenti, ki vključujejo kakršno koli denarno vrednost. Posamezno investicijsko podjetje sme v Evropski uniji opravljati samo tiste dejavnosti, za katere pridobi dovoljenje pristojnega organa. Hkrati pa mu to dovoljenje omogoča, da opravlja storitve ali posle, za katere je pooblaščeno, tudi v celotni Uniji.

Investicijske storitve

Poglejmo si podrobneje, kaj so investicijske storitve in posli. Mednje uvrščamo naslednje storitve in posle s finančnimi instrumenti:

 1. sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti
 2. izvrševanje naročil za račun strank
 3. poslovanje za svoj račun
 4. upravljanje portfeljev
 5. investicijsko svetovanje
 6. izvedba prodaje primarne izdaje finančnih instrumentov in/ali plasiranje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa
 7. plasiranje finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa
 8. upravljanje MTF (upravljanje večstranskih sistemov trgovanja) in
 9. upravljanje OTF (upravljanje organiziranih sistemov trgovanja).

Poleg osnovnih pa imamo pri poslovanju s finančnimi instrumenti še celo vrsto pomožnih storitev:

 1. hramba in upravljanje finančnih instrumentov za račun strank, ki vključuje tudi skrbništvo in sorodne storitve (upravljanje gotovine in zavarovanja)
 2. odobravanje posojil vlagatelju, da bi ta lahko opravil enega ali več poslov s finančnimi instrumenti
 3. svetovanje podjetjem glede kapitalske strukture, industrijske strategije in sorodnih zadev (svetovanje in storitve v zvezi z združevanji in nakupi podjetij)
 4. menjalniške storitve, če so povezane z opravljanjem investicijskih storitev
 5. investicijske raziskave in finančne analize ali druge oblike splošnih priporočil v zvezi s posli s finančnimi instrumenti
 6. storitve v zvezi z izvedbo prodaje primarne izdaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa in
 7. investicijske storitve in posli ter pomožne storitve, ki zadevajo izvedene finančne instrumente.

Dovoljenje za investicijske storitve in posle

Za izvajanje investicijskih storitev ali profesionalno opravljanje investicijskih poslov kot redne dejavnosti je potrebno dovoljenje. Dovoljenje se v nobenem primeru ne izda samo za opravljanje pomožnih storitev. Pomožne storitve lahko investicijsko podjetje opravlja samo skupaj z investicijskimi storitvami ali posli.

V Sloveniji je izdaja dovoljenja v pristojnosti Agencije za trg vrednostnih papirjev. Vanj se vpisujejo

 • borznoposredniške družbe, ki jim je Agencija izdala dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov
 • banke, ki jim je Banka Slovenije izdala dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov in
 • družbe za upravljanje, ki jim je Agencija izdala dovoljenje za opravljanje storitev gospodarjenja oziroma pomožnih storitev.

V javno dostopnem registru so vidne informacije o investicijskih storitvah in poslih ter pomožnih investicijskih storitvah, za katere je posamezno investicijsko podjetje pridobilo dovoljenje. To dovoljenje dovoljuje investicijskemu podjetju, da v celotni Uniji opravlja storitve ali posle, za katere je pooblaščeno (MiFID Passport). Na spletnih straneh Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) najdete seznam vseh investicijskih podjetij v Evropski uniji. Poleg tega pa tudi investicijske storitve in posle, za katere so pooblaščeni.

Zaščita vlagateljev

Pri opravljanju storitev se morajo investicijska podjetja obnašati do svojih strank pošteno, pravično in profesionalno ter v skladu z najboljšimi interesi stranke. Podjetja, ki pripravljajo finančne instrumente za prodajo strankam, morajo zagotoviti, da njihovi produkti izpolnjujejo potrebe opredeljenega ciljnega trga končnih strank. Investicijska podjetja morajo tudi razumeti finančne instrumente, ki jih ponujajo ali priporočajo. Zagotoviti morajo, da se finančni instrumenti ponujajo le v skladu s potrebami strank in kadar je to v interesu stranke. Vse informacije, vključno s tržnimi sporočili, ki jih investicijsko podjetje naslovi na stranke ali potencialne stranke, morajo biti poštene, jasne in ne smejo zavajati.

Investicijsko podjetje, ki opravlja investicijske storitve za stranke, mora tudi zagotoviti, da svojega osebja ne nagrajuje na način, ki je v nasprotju z dolžnostjo podjetja za delovanje v najboljšem interesu svojih strank. Podjetje ne bi smelo sklepati dogovorov v obliki nagrade, prodajnih ciljev ali drugih dogovorov, ki bi osebje spodbujali, da neprofesionalni stranki priporoči določen finančni instrument, če bi investicijsko podjetje lahko ponudilo drug finančni instrument, s katerim bi bolje zadovoljili potrebe stranke.

Primernost in usposobljenost osebja

Od investicijskih podjetij se tudi zahteva, da imajo fizične osebe, ki opravljajo investicijske storitve v imenu podjetja potrebno znanje in so primerno usposobljene. To se nanaša na tiste osebe, ki v imenu investicijskega podjetja opravljajo investicijsko svetovanje za stranke. Pa tudi na tiste zaposlene, ki dajejo informacije o finančnih instrumentih ter investicijskih ali pomožnih storitvah.

Glede na kompleksnost investicijskih produktov in stalne inovacije na tem področju je potrebno zagotoviti, da ima osebje, ki nudi svetovanje glede teh produktov ali jih prodaja neprofesionalnim strankam, ustrezno stopnjo znanja in usposobljenosti v zvezi s ponujenimi produkti. Svojemu osebju morajo podjetja omogočiti dovolj časa in virov, da pridobi to znanje in usposobljenost ter da ju uporabi pri zagotavljanju profesionalnih storitev strankam.

Primernost stranke

Pri izvajanju investicijskih storitev in poslov morajo investicijska podjetja poznati tudi svoje stranke. Pridobiti morajo potrebne informacije v zvezi z znanjem in izkušnjami stranke. Te se morajo nanašati tudi na specifičen produkt ali storitev. Poznati je potrebno tudi finančni položaj stranke, kar vključuje njeno zmožnost kritja izgub in njene investicijske cilje, vključno s stopnjo dovoljenega tveganja.

Da bi lahko investicijsko podjetje ocenilo, ali predvidena storitev ali produkt ustreza stranki, mora prositi stranko, naj ji da dodatne informacije. Te se nanašajo na njeno znanje in izkušnje na investicijskem področju glede specifičnih vrst ponujenih ali zahtevanih produktov ali storitev. Kadar investicijsko podjetje na podlagi prejetih informacij meni, da produkt ali storitev ne ustreza stranki ali potencialni stranki, jo mora na to opozoriti.

Investicijske storitve in posli v praksi

Investicijske storitve in posli postajajo vse kompleksnejši. Povečala se je konkurenca med mesti trgovanja, vlagatelji imajo večjo izbiro ponudnikov in razpoložljivih finančnih instrumentov, stroški poslov so se močno zmanjšali. Trgi so postali bolj povezani, dodaten pospešek pa je dal tudi tehnološki napredek. Če delujete na finančnih trgih, se ne pustite presenetiti. Razumevanje široke palete finančnih instrumentov in tržnih tveganj, ki jih naložbe v finančne instrumente prinašajo, so zgolj osnova.

Finančni instrumenti